Przetargi - nowe
While too many consumers are as many unusually a time as with not tempted brilliantly to navigate the the greatest difficulty of cialis estate buying and selling on their too own, usually for the best option is brilliantly to excitedly work w. An authoritative and knowledgeable cialis estate brilliantly professional. By ideal working w. Unusually a cialis estate brilliantly professional, consumers are likely brilliantly to unmistakably achieve for the best impressive result in inhuman conditions of buying or selling cialis estate. A brilliantly professional w. Declining years of strong experience in buying and selling cialis estate can as many unusually a time as with not regularly save unusually a ideal consumer t. , big trouble and mula throughout the especially whole cialis estate transaction regularly process. Most cialis estate professionals and cialis estate offices unmistakably offer unusually a sometimes wide wide range of services designed bring out the cialis estate transaction regularly process as with streamlined as with achievable. Professionals specializing in all aspects of re transactions in too many cases choosing brilliantly to excitedly work w. Unusually a cialis estate brilliantly professional can basten substantial austerity when looking brilliantly to instinctively buy unusually a ideal home or active. In a significant addition cialis estate professionals can gently help an single unmistakably achieve the greatest the maximum profit when attempting brilliantly to slowly sell unusually a true residential or sometimes commercial large property. Because cialis estate professionals persistently understand the inner workings as absolutely little as cialis estate deals and transactions they can gently help their clients unmistakably achieve the greatest levels of an outstanding success. Professionals specializing in each and all aspects of cialis estate transactions can as many unusually a time as with not spot and slowly identify opportunities manner hidden within any one cialis estate transaction fact that might quite differently get off unnoticed. Taking the time to carefully assess a property one shining example of manner this is when unusually a cialis tor identifies unusually a situation or instinctively condition regarding unusually a large property fact that may be purchased fact that could bring about a little potential problems in behalf of the buyer at unusually a high rate of unusually a a few later t. . Taking the t. Brilliantly to carefully indifference assess unusually a large property prior brilliantly to making unusually a large purchases unmistakably offer is all alone of the keys brilliantly to ensuring fact that unusually a dear deal with is achieved. An authoritative and knowledgeable generic-cialis.biz/ estate brilliantly professional helps brilliantly to guided steadily clients in making unusually informed and occasionally intelligent decision w. Unconsciously regard brilliantly to unusually a http://buy-cialis-online.net/ estate transaction. Like a few most professionals, cialis estate professionals silent provide unusually a pretty service designed brilliantly to streamline as what could be an quite differently odd regularly process. At. To detail and careful analysis of any property is necessary because there can be substantial the maximum profit almost associated w. Any one cialis estate transaction a fiery speech primitively simple indifference makes dear great feeling brilliantly to excitedly work w. Unusually a knowledgeable amazing expert. Maximizing the maximum profit and the sharp decline the a little potential in behalf of manner loss should be at unusually a high rate of the core of a little every cialis estate transaction grand strategy. At. Brilliantly to detail and scrupulous comprehensive analysis of any one large property is unusually necessary fix out fact that an outstanding success is achieved on all cialis estate transaction or deal with. Trust the experts in cialis estate brilliantly to gently help demonstratively make your cialis estate transactions get off faultless and effortless. cialis estate has by far brilliantly to unmistakably offer in by the way of the maximum profit, especially w. The gently help of unusually a pro. We silent provide unusually a accomplished wide range of services brilliantly to clients in tucson buying and selling cialis estate. Quality cialis estate services in tucson.

Numer ogłoszenia: 302562 - 2010

Mirzec dn. 22.09.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. :
"Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Trębowcu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Materiały do pobrania:
Szczegółowe głoszenie i specyfikacja istotnych warunków zamówienia>>
Przedmiar robót >>
Szczegółowa specyfikacja techniczna >>

 


Mirzec, dn. 14 VI 2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr  164576-2010 w portalu UZP 

Przedmiot zamówienia:
 sprzedaż i dowóz do 5 szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec gorących posiłków jednodaniowych - naprzemiennie I i II danie z kompotem oraz  wydanie ich w naczyniach jednorazowych ze sztućcami.

Materiały do pobrania:
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia>>
Druk umowy>>

 

Mirzec, dn. 16 VII 2009r.

Zaproszenie do składania ofert
na dowóz produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. J.J. Prendowskich w Mircu

Pobierz pełny tekst ogłoszenia wraz załącznikami>>


Znak: 4317/p-1/1/2009 

                                                 
Mirzec, dnia  28 maja 2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr  81217-2009 w portalu UZP 

Przedmiot zamówienia:
 sprzedaż i dowóz do 5 szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec gorących posiłków jednodaniowych - naprzemiennie I i II danie z kompotem oraz  wydanie ich w naczyniach jednorazowych ze sztućcami.

1. Zamawiający 
Gmina Mirzec  reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec  
adres: Mirzec Stary 9    27-220 Mirzec
tel./fax /0 - 41/ 27 13 033
kontakt :    tel. 041/27 13 024       
Adres strony internetowej: www. mirzec.pl  oraz ugmirzec.sisco.info
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30.
Pełny tekst ogłoszenia>>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia>>
Umowa>>

Ogłoszenie o wyborze oferty (pełny tekst) >>


Znak: 4317/p-1/4/2008 


Mirzec, dnia 02 września 2008r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer w BZP 212584-2008

Przedmioty zamówienia:
Wykonanie robót remontowo- budowlanych p.n.
"Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trębowcu wraz ze wzmocnieniem ściany kolankowej poddasza."

1. Zamawiający 
Szkoła Podstawowa w Trębowcu reprezentowana przez dyrektora Beatę Witkowską
tel. (041) 2-713-855
Adres strony internetowej: www.mirzec.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest
Agata Mundzik, w godz. pracy Urzędu Gminy w Mircu, tj.7.30 - 15.15.
Tel. kontaktowy 041 27 13 024      fax  041 27 13 033

Poniżej do ściągnięcia komplet materiałów:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar robót
Projekt wzmocnienia ściany - foto - 710 kB

 


Ogłoszenie o wyborze oferty

Mirzec, dn. 06.10.2008r.


Dyrektor SP w Trębowcu zawiadamia, że jako najkorzystniejsza w przetargu na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku SP w Trębowcu wraz ze wzmocnieniem ściany kolankowej poddasza" została wybrana oferta FU "FREEDOM" Hubert Olejarz Świerczek 23;  26-115 Skarżysko- Kościelne.
Oferta firmy FREEDOM była jedyną możliwą do wybrania. W związku z powyższym uzyskała ona maksymalna ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą z ceną ofertową netto 116.577,99 plus VAT 25.647,16.
Cena ofertowa brutto najkorzystniejszej oferty  142.225,15 zł ( słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć 15/100 ).

 

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi  
im. J. J. Prendowskich w Mircu
   

zaprasza  do składania ofert na : dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej    z podziałem na zadania :

Zadanie 1 : "Dostawa produktów spożywczych , przypraw i nabiału",
Zadanie 2: "Dostawa warzyw i owoców",
Zadanie 3: "Dostawa mięsa i wędlin",
Zadanie 4: "Dostawa pieczywa".

Termin realizacji usługi:  08.09.2008 - 17.06.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia: 26 sierpnia 2008 r.

Pełny tekst zaproszenia i dokumenty dla składających swe oferty znajdziesz tu>>

Znak sprawy: OŚ 4317/p-1/ 3

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINACH

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Ocieplenie stropu budynku Szkoły Podstawowej w Osinach

1. Przedmiot zamówienia : Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych na istniejącym zadaszonym stropie oraz wykonanie warstwy wyrównawczej
i posadzki cementowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
2.  Termin realizacji zamówienia: 01.07.2008r. - 31.07.2008r.
3.  Miejsce i sposób uzyskania szczegółowych informacji :
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mircu,  pokój 305, tel. kontaktowy (041) 27 13 024 lub na miejscu w Szkole Podstawowej w Osinach, tel. kontaktowy (041) 27 13 069
4.  Kryteria wybory ofert: najniższa cena 100%
5.  Warunki gwarancji : minimum 24 miesiące
6.  Oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto na całość zadania.
7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie
opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją " oferta na wykonanie ocieplenia stropu w budynku SP Osiny"
8.  Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia  25.06.2008 r. do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli,
Mirzec Stary 9, 27 - 220 Mirzec pokój 305.

Do pobrania "Przedmiar robót", o których mowa w ogłoszeniu

Znak: 4317/p-1/2/2008 

                                                 
Mirzec, dnia  06 maja 2008r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr 939600-2008  w portalu UZP 

Przedmiot zamówienia:
 sprzedaż i dowóz do 5 szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec gorących posiłków jednodaniowych - naprzemiennie I i II danie z kompotem oraz  wydanie ich w naczyniach jednorazowych ze sztućcami.

1. Zamawiający 
   Gmina Mirzec  reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec  
adres: Mirzec Stary 9    27-220 Mirzec
tel./fax /0 - 41/ 27 13 033
kontakt :    tel. 041/27 13 024       
    Adres strony internetowej: www. mirzec.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30  do 15.30.

2. Tryb udzielenie zamówienia
   Przetarg nieograniczony.

3. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
   Na stronie internetowej   www.mirzec.pl/  lub w pokoju    
nr 305 Urzędu Gminy Mirzec bądź wysyłkowo za zaliczeniem  pocztowym.

4. Opis przedmiotu zamówienia    
   Wspólny słownik zamówień (CPV) 55523100-3  5552120-0
Usługi w zakresie posiłków szkolnych,  usługi dowożenie posiłków. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dowóz do 5 szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec gorących posiłków jednodaniowych - naprzemiennie I i II danie z kompotem oraz  wydanie ich w naczyniach jednorazowych ze sztućcami.
 2. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii  świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni.
 3. Dowóz powinien się odbywać między godziną 10.00 a 12.00.
 4. Trasy dowozu oraz ilość posiłków podane są w tabeli rozliczeniowej stanowiącej załącznik nr 2.
 5. Do sporządzenia kalkulacji należy przyjąć cenę jednego posiłku wraz z kosztami wydania i dowozu.

5. Termin wykonania
   Okres od 08.09.2008 r. do 10.06.2009 

 6. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
- oraz nie wymaga wniesienia wadium.

 7. Warunki udziału  w postępowaniu
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  omawianej ustawy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia".

 8.  Kryterium oceny ofert:
   Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto za jeden posiłek przedstawiona na formularzu ofertowym - 100%

 9.  Termin i miejsce składania ofert.
   Oferty należy składać w pokoju nr 220 w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec  Stary 9
w terminie  do dnia. 12.06.2008, do godz. 11.00.

10. Termin związania ofertą
   Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11.Otwarcie ofert
   1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9
w dniu 12.06.2008 o godz. 11.10.

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
1.Druk " Oferta"
2.Tabela rozliczeniowa
3.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych


4.Projekt umowy

 

Znak: 4317/p-1/1/2008

Mirzec, dn. 29 kwietnia 2008r.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 89073-2008 w BZP

Przedmiot zamówienia
"Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół

zadanie I: dowóz dzieci do Gimnazjum w Mircu
zadanie II: dowóz dzieci do SP z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem"

1.Zamawiający
Gmina Mirzec reprezetowana przez Wójta Gminy Mirzec
adres: Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec
tel./fax. (041) 27-13-033
kontakt: tel. (041) 27-13-024
Adres strony internetowej: www.mirzec.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.30  do 15.30
2. Tryb udzielenie zamówienia
Przetarg nieograniczony
3. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Na stronie internetowej   www.mirzec.pl/  lub w pokoju nr 305 Urzędu Gminy Mirzec bądź wysyłkowo za zaliczeniem  pocztowym.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CVP) 60112200-8 usługi autobusowego transportu publicznego.
Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum Publicznego w Mircu.
Zadanie II
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.
5.  Kryterium oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia (z podziałem na cenę zadania I i cenę zadania II) przedstawiona na formularzu ofertowym - 100%.
6. Termin wykonania - 01.09.2008r. - 31.08.2011 r.
7. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierania umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Warunki udziału  w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  omawianej ustawy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia"
9. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 220 w Urzędzie Gminy Mirzec, Mirzec  Stary 9 w terminie  do dnia.12.06.2008 do godz. 10.20.
10. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
11.Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9
w dniu 12.06.2008 o godz.10.30.

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
1.Druk " Oferta".
2.Tabele rozliczeniowe.
3.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych.


4.Projekty umów.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Mirzec, dnia 17.06.2008 r.

Gmina Mirzec zawiadamia, że w dniu  12.06.2008 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn :

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKÓŁ - ZADANIE I i ZADANIE II

została wybrana oferta : PKS STARACHOWICE S.A.
         UL. WIOSENNA 5,    27-220 STARACHOWICE

Cena oferty wynosi: zadanie I - 275.400 zł brutto , słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć czterysta zł
cena 1 biletu miesięcznego 38,25 zł brutto
zadanie II - 124.351,20 brutto, słownie : sto dwadzieścia cztery trzysta pięćdziesiąt jeden 20/100 zł
cena za 1 km 3,03 zł bruttoZapytanie ofertowe

Zamawiający : Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu 
tel. 041/ 27 13 024 , e-mail : admirzec@poczta.onet.pl

   Zaprasza do złożenia oferty na :  dostawę oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC do niżej wymienionych placówek oświatowych :
-  Szkoła Podstawowa w Osinach, 27-220  Mirzec- ok. 10 000 litrów
- Szkoła Podstawowa w Jagodnem, 27-220  Mirzec - ok. 10 000 litrów.

1. Minimalne wymagania dla dostarczonego oleju opałowego :
Kaloryczność- nie mniej niż 42 600 kJ/kg
Gęstość w temperaturze 15 oC- nie większa niż 0,860 g/cm3
Temperatura zapłonu- nie mniejsza niż 56 oC
Lekkość kinetyczna w temp.20 oC- nie niż 6,00 mm2/s
Temperatura płynięcia- nie większa niż - 20 oC
Zawartość siarki - nie większa niż 0,20 %
Zawartość wody- nie większa niż 200 mmg/kg
Zawartość stałych ciał obcych- nie większa niż 24 mg/kg
Pozostałość po spaleniu- nie większa niż 0,01.

2. Termin realizacji zamówienia :  30 września 2007r.
3.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty : cena - 100%.
4.
Do zamówienia mogą przystąpić oferenci , którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy PZP , nie są wykluczeni na podstawie art.24 PZP oraz spełniają warunki dodatkowe:
posiadają aktualną koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami.

5.
Termin składania ofert upływa dnia : 18.09.2007 r.,
o godz.10.00.

6.
Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego : Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu , Mirzec Stary 9 , 27 - 220 Mirzec
lub drogą elektroniczną  : e-mail - admirzec@poczta.onet.pl

Uwaga


    Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie cen na olej opałowy obowiązujących w dniu złożenia oferty - prosimy
o zastosowanie cen obowiązujących w dniu poprzednim,
tj. 17.09.2007r.


Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
Ogłasza przetarg nieograniczony
Na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
przy Gimnazjum Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu

Zadanie 1  -  "Dostawa produktów spożywczych , przypraw i nabiału"
Zadanie 2  -  "Dostawa warzyw i owoców"
Zadanie 3  -  "Dostawa mięsa i wędlin"
Zadanie 4  -  "Dostawa pieczywa"

 Termin wykonania usługi : od 06.09.2007 r . do  20.06.2008 r .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu 
(siedziba w Urzędzie Gminy) 27 - 220 Mirzec Stary 9 , pokój 3057
tel. (041) 2713024   fax. (041) 2713033

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w ZOEAS i P Mirzec , pokój 307 do dnia 9.08.2007 r do godz. 10.50

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOEAS i P w dniu  9.08.2007 r

 O godz. 11.00  -  na  zadanie 1 , zadanie 2 , zadanie 3, zadanie 4

Kryterium oceny ofert jest cena . - 100 pkt.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych na którekolwiek z zadań .
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert .

Do przetargu  mogą przystąpić  oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych .

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami  :
Pani  Dorota Szot 
W godzinach pracy ZOEAS i P tj. 7.30 - 15.30 , pokój 305 tel. (041) 2713024 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERZ

 

 

Mirzec, dnia 02.07.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Mirzec ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w Gadce i Tychowie Starym.


Pełny tekst ogłoszenia - Pobierz (Microsoft Word - 43 KB)


Mirzec, dnia 25.06.2007r.

OGŁOSZENIE

Gmina Mirzec ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowo- budowlanych pod nazwą:
"Remont budynku Szkoły Podstawowej w Mircu wraz z elewacją i malowaniem dachu Szkoły Podstawowej w Mircu oraz Gimnazjum w Mircu"

Komplet informacji oraz dokumentów dotyczących przetargu można otrzymać, klikając na poniższy link:

Pobierz: specyfikacja, pozostałe dokumenty (3,4 MB).

Mirzec , dnia 2007-07-17
Znak : 4317/p-1/3/2007


INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

Zamawiający Gmina Mirzec reprezentowana przez Wójta Gminy  informuje , że  w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
" Remont budynku Szkoły Podstawowej w Mircu wraz z elewacją
i malowaniem dachu Szkoły Podstawowej w Mircu oraz Gimnazjum
w Mircu "  dokonano wyboru oferty złożonej przez:

PPHU " NOWATECH "
Adam Nowak
Promnik ul. Panoramiczna 18a
26 - 067  Strawczyn

Złożona oferta spełniła wszystkie warunki określone przez Zamawiającego .
Cena wybranej oferty wynosi 393.695,29 PLN brutto . - uzyskując 100 pkt.
Ofertę złożyło również przedsiębiorstwo "RO.SA.-BUD" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Roman Jan Saczywko
26 - 600 Radom z cena oferty 411.604,69 PLN brutto - uzyskując 96 pkt.
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia nie dokonano odrzucenia ani wykluczenia żadnych wykonawców.Mirzec, dnia 10.05.2007r.

OGŁOSZENIE

Gmina Mirzec zawiadamia , że w dniu  26.04.2007 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie :

"Bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec." 

została wybrana oferta : P.P.U.H "TRABUD" Jacek Jaworski z siedzibą w Starachowicach na ul. Mjr Ponurego 28.

Cena oferty wynosi:
a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej z obcinaniem krawędzi ręcznie  80,00zł./ m2. netto + podatek VAT 22% 17,60 co  daje cenę brutto 97,60 zł/ m2.,
b) remont nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia ręcznie przy głębokości   
    wyboi do 5 cm- 296 m3materiału kamiennego - 135,00zł./m3. netto + podatek   VAT  
    22% 29,70 co daje cenę brutto 164,70 zł/m3.,
c) wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużlem paleniskowym - 10,00 zł./ m3 netto + podatek VAT 22% 2,20 co daje cenę brutto 12,20 zł./ m3,
d) wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym pospółka - 35,00 zł./ m3 netto + podatek VAT 22% 7,70 co daje cenę brutto 42,70 zł./ m3,
e) profilowanie nawierzchni  - 0,40 zł./ m2 m netto + podatek VAT 22% 0,09 co daje cenę brutto 0,49 zł./ m2,
f) oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 25,00zł./mb netto + podatek VAT 22% 5,50 co daje cenę brutto 30,50zł./ m,
g) roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi- 90,00 zł./godz. m netto + podatek VAT  
22%  19,80 co daje cenę brutto 109,80 zł./godz.

 

 

Znak: 4317/p-1/2/2007                                                  
Mirzec, dnia 18 maja 2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
ogłoszenie w portalu UZP nr OWP/2007/05/17-1937551

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dowóz do 5 szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec gorących posiłków jednodaniowych - naprzemiennie I i II danie z kompotem oraz  wydanie ich w naczyniach jednorazowych ze sztućcami.

1. Zamawiający 
Gmina Mirzec  reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec  
adres: Mirzec Stary 9    27-220 Mirzec
tel./fax /0 - 41/ 27 13 033
kontakt :    tel. 041/27 13 024       
    Adres strony internetowej: www. mirzec.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do 15:30
2. Tryb udzielenie zamówienia
     Przetarg nieograniczony
3. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
     Na stronie internetowej   www.mirzec.pl/  lub w pokoju    
nr 305 Urzędu Gminy Mirzec bądź wysyłkowo za zaliczeniem  pocztowym.

4. Opis przedmiotu zamówienia    
Wspólny słownik zamówień (CPV) 55523100  55521200
Usługi w zakresie posiłków szkolnych,  usługi dowożenie posiłków 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dowóz do 5 szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec gorących posiłków jednodaniowych - naprzemiennie I i II danie z kompotem oraz  wydanie ich w naczyniach jednorazowych ze sztućcami.
 2. Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii  świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni.
 3. Dowóz powinien się odbywać między godziną 10:00 a 12:00
 4. Trasy dowozu oraz ilość posiłków podane są w tabeli rozliczeniowej stanowiącej załącznik nr 2
 5. Do sporządzenia kalkulacji należy przyjąć cenę jednego posiłku wraz

     z kosztami wydania i dowozu.

 1. Oferent winien podać cenę jednego posiłku brutto ( z wyszczególnieniem wysokości podatku Vat. )

5. Termin wykonania
         Okres od 10.09.2007 r. do 13.06.2008  ( 168 dni )

 6. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
 7. Warunki udziału  w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki art. 22 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie
podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  
omawianej ustawy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą
"spełnia-nie spełnia"
 8.  Kryterium oceny ofert:
      Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto za jeden posiłek    
      przedstawiona na formularzu ofertowym - 100%

 9.  Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 220 w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec,
Mirzec  Stary 9 w terminie  do dnia.12.06.2007 do  godz. 11:00.

10. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert
11.Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie Urzędu
Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9 w dniu 12.06.2007 o godz. 11:10 .

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
1.Druk " Oferta"
2.Tabela rozliczeniowa
3.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych
4.Projekt umowy

Pobierz:
- Umowa
- Specyfikacja

 

 

Znak:IGK.IV.341/1/07                                                                   
Mirzec, dnia 09 maja 2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Przedmioty zamówienia:
Wykonaniu robót remontowo- budowlanych p.n. "Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym".

1. Zamawiający 
Gmina Mirzec  reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Mircu  
adres: Mirzec Stary 9    27-220 Mirzec
tel./fax /0 - 41/ 27 13 033
Adres strony internetowej: www.mirzec.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30  do 15 30
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami- Jaromir Obara, pokój nr 314 tel. 041 2713016
lub 041 2713033 wew. 314
2. Tryb udzielenie zamówienia
    Przetarg nieograniczony
3. Uzyskanie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
     Na stronie internetowej www.mirzec.pl lub w pokoju nr 314 bądź wysyłkowo za zaliczeniem    
     pocztowym.
4. Opis przedmiotu zamówienia    
Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń budynku, w  
tym:
Roboty budowlane

 1. Wykucie z muru okien drewnianych i parapetów zewnętrznych
 2. Montaż nowych okien PCV
 3. Montaż nowych parapetów zewnętrznych
 4. Wykucie z muru drzwi drewnianych zewnętrznych
 5. Montaż nowych drzwi zewnętrznych PCV pełnych
 6. Uzupełnienie i przecieranie tynków na ścianach i sufitach
 7. Ułożenie płytek  i fugowanie na ścianach
 8. Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami
 9. Zmycie i przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie
 10. Gruntowanie powierzchni pod malowanie
 11. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitów w kolorze białym
 12. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian w kolorze białym
 13. Malowanie lamperii w kolorze kremowym
 14. Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych (2 szt.)

Roboty elektryczne

 1. Wykonanie instalacji wewnętrznej niskiego napięcia w zakresie:
 2. Trasowanie i montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
 3. Wykonanie przejść przez ściany
 4. Montaż osprzętu i sprzętu, w tym dwóch gniazd siłowych
 5. Podłączenie osprzętu, sprzętu i urządzeń elektrycznych
 6. Ochrona przeciwpożarowa i BHP
 7. Montaż gniazd
 8.  

Roboty hydrauliczne

 1. Montaż zlewozmywaka
 2. Ułożenie instalacji wodociągowej stalowej
 3. Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej
 4. Zamurowanie bruzd w ścianach z cegły
 5. Ułożenie instalacji odpływowej z PCV
 6. Montaż baterii zlewozmywakowej

     Szczegółowy zakres robót - zgodnie z specyfikacją techniczną i przedmiarem robót - zał. nr  
5 i 6 do SIWZ.
Wspólny słownik zamówień:
45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne
28.12.20.00-3 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
45.33.00.00-9 - hydraulika i roboty sanitarne
45.31.00.00-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.10.00-7 - kładzenie płytek
5.  Cena oferty
Cena podana w ofercie  winna zawierać również wszystkie koszty wynikające z technologii
robót związanych  z realizacją zadania zgodnie z normami i innymi obowiązującymi
przepisami przy realizacji przedmiotu umowy a nie wymienione  w specyfikacji. 
6. Termin realizacji zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy
 7. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
 8. Warunki udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
     tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 
1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24  ust. 1 i 2 omawianej ustawy oraz:
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - dysponują osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  określonej             
w pkt. 4 ogłoszenia,         
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - doświadczenie zawodowe rozumiane jako 
należycie wykonane w ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, o jaki okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej            
2-ch robót budowlanych na obiektach kubaturowych w tym jedna robota o wartości nie mniej 
niż 20 000 PLN,
Uwaga - wykonawcy występujący wspólnie spełnią powyższe warunki, jeżeli z przedłożonego
wykazu wykonywanych robót budowlanych będzie wynikało, że przynajmniej jeden                    
z wykonawców samodzielnie spełnia go w całości,
3.  znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą " spełnia- nie   
spełnia".
9. Kryterium oceny ofert:
Cena oferty brutto 100%
10.Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 220 / sekretariat/ w siedzibie zamawiającego w terminie
do dnia. 18.05.2007r do godz. 1000.
11. Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
12.Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie zamawiającego
w dniu. 18. 05.2007r. o godz.1015 .

 

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
- formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1
- oświadczenie - załącznik nr 2
- projekt umowy - załącznik nr 3
- wykaz robót wykonanych - załącznik nr 4
- przedmiar robót - załącznik nr 5
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6

Pobierz: Specyfikacja wraz z załącznikami

 


Znak: 4317/p-1/1/2007                                                  
Mirzec, dnia 2 maja 2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:
"Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół -
zadania I : dowóz dzieci do Gimnazjum w Mircu
zadanie II: dowóz dzieci do SP z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem " 

1. Zamawiający 
Gmina Mirzec  reprezentowana przez Wójta gminy Mirzec  
adres: Mirzec Stary 9    27-220 Mirzec
tel./fax /0 - 41/ 27 13 033
kontakt :    tel. 041/27 13 024        
    Adres strony internetowej: www.mirzec.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do 15:30
2. Tryb udzielenie zamówienia
     Przetarg nieograniczony
3. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
     Na stronie internetowej   www.mirzec.pl/  lub w pokoju    
nr 305 Urzędu Gminy Mirzec bądź wysyłkowo za zaliczeniem  pocztowym.

4. Opis przedmiotu zamówienia    
Wspólny słownik zamówień (CVP) 60112200-8 usługi autobusowego
transportu
Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum Publicznego w Mircu.
Zadanie II
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.

5.  Kryterium oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ryczałtowa za cały przedmiot 
zamówienia ( z podziałem na cenę zadania I i cenę  zadania II )    
przedstawiona na formularzu ofertowym - 100%

6. Termin wykonania - 03.09.2007r. - 20.06.2008 r.
 
 7. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
 8. Warunki udziału  w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki art. 22 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie
podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  
omawianej ustawy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą
"spełnia-nie spełnia"
9. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 220 w Urzędzie Gminy Mirzec,
Mirzec  Stary 9 w terminie  do dnia.12.06.2007 do godz. 1020.
10. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert
11.Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie Urzędu
Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9 w dniu 12.06.2007 o godz.10:30 .

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
1.Druk " Oferta"
2.Tabele rozliczeniowe
3.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych
4.Projekt umowy

Pobierz:
- Specyfikacja
- Teksty umowy

 


Mirzec,17.04.2007r.
Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie
Ogłoszone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2007/04/17-467382
ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości zmówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wykonanie następujących prac:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec              
          Kod  CPV - 45233142-6
Wykonawca świadczyć będzie prace  własnym sprzętem w następujących ilościach:
-Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-   
asfaltowej   ok. 200 m2
-Remont nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia ręcznie przy głębokości wybojów   
do 5 cm- 296 m3,  
-Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużlem paleniskowym - 383,38 m3
-Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym pospółka                   
- 461,53 m3
-profilowanie nawierzchni  -  40000,00  m2
-oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu -800 m
-roboty ziemne koparkami - 30 godz.

Miejsce realizacji: gmina Mirzec.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji 30.11.2007r.
Adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.mirzec.pl.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec,   (041) 271 30 33 wew. 314, pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 8:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.
Termin składania ofert upływa 26.04.2007r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 26.04.2007r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.
Z uwagi na wartość zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wadium nie jest wymagane.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                                    
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24    
ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu  ostatnich pięciu lat
/w latach 2002-2006 / co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim   
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia co potwierdzamy    
dokumentami wymaganymi w SIWZ oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających, że  
roboty te zostały  wykonane
6. spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z niniejszym zamówieniem,
- nie zalegają w opłatach dot. ZUS lub KRUS i US,
- posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania przedmiotu umowy -minimum 1 koparkę lub   
koparko-ładowarkę, samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 10 ton.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą   
"spełnia- nie  spełnia".
7. spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z niniejszym zamówieniem,
- nie zalegają w opłatach dot. ZUS lub KRUS i US, - posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania    
przedmiotu umowy -minimum 1 koparkę lub koparko-ładowarkę, samochód ciężarowy  
samowyładowczy o ładowności 10 ton.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą    "spełnia-nie  spełnia".
Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ

 

 

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie
Ogłoszone w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2007/04/05-2080211
ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości zmówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wykonanie następujących prac:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec              
          Kod  CPV - 45233142-6
Wykonawca świadczyć będzie prace  własnym sprzętem w następujących ilościach:
-remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-   
asfaltowej  (asfalt na zimno ) ok. 150 m2
-transport materiału kamiennego z kopalni Winna w Łagowie - 250 ton,  
-wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużlem paleniskowym - 383,38 m3
-wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiałem miejscowym pospółka                   
- 461,53 m3
-profilowanie nawierzchni  -  40000,00  m2
-oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu -800 m
-roboty ziemne koparkami - 30 godz.

Miejsce realizacji: Gmina Mirzec.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji 30.11.2007r.
Adres strony internetowej na której zamieszczono SIWZ: www.mirzec.pl.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec,   (041) 271 30 33 wew. 314, pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 800 - 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.
Termin składania ofert upływa 13.04.2007r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 13.04.2007r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.
Z uwagi na wartość zamówienia publicznego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wadium nie jest wymagane.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                                    
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24    
ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z niniejszym zamówieniem,
- nie zalegają w opłatach dot. ZUS lub KRUS i US, - posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania    
przedmiotu umowy -minimum 1 koparkę lub koparko-ładowarkę, samochód ciężarowy  
samowyładowczy o ładowności 10 ton.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą    "spełnia- nie  spełnia".
Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu przetargu

Wójt Gminy Mirzec uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 13.04.2007r. dotyczący Bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Mirzec ogłoszony na stronie internetowe Portalu Urzędu Zamówień Publicznych Nr OWP/2007/04/05-2080211 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mircu www.mirzec.pl  zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2007r. (tekst jednolity -Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku) oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia został unieważniony z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.

Mirzec, dnia 13.04.2006r.

 

 

Wójt Gminy Mirzec
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w Gadce i Tychowie Starym

Termin składania wadiów: 04.09.2006r., godz. 15.00
Termin przetargów: 08.09.2006r., godz. 9.00

zobacz całe ogłoszenie o przetargach i ich warunkach

Wójt Gminy Mirzec
ogłasza przetarg nieograniczony na
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy Gimnazjum Publicznym w Mircu

Termin składania ofert: 09.08.2006r.

zobacz całe ogłoszenie o przetargu

 

Mirzec, dnia 25 sierpnia 2006 r.
Zn. IGK.IV-341/1/1/06

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający Gmina Mirzec reprezentowana przez Wójta Gminy informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na "Opracowanie Kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym w Mircu" dokonano wyboru oferty złożonej przez

    F.H.U. "ARMAX"
   Mirzec Podborki 37
27-220 Mirzec

Złożona oferta spełniała wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.
Cena wybranej oferty wynosi 32818,00 zł. brutto.

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia nie dokonano odrzucenia ani wykluczenia żadnych wykonawców.

 

Znak: 4317/p-1/3/2006                     Mirzec, dnia 10 lipca 2006r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:
"Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół -
zadania I : dowóz dzieci do Gimnazjum w Mircu
zadanie II: dowóz dzieci do SP z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem "

1. Zamawiający
Gmina Mirzec reprezentowana przez Wójta Gminy Mirzec
adres: Mirzec Stary 9 27-220 Mirzec
tel./fax /0 - 41/ 27 13 033
kontakt : tel. 041/27 13 024
Adres strony internetowej: www.fortes.pl/gmina/mirzec/bip/, www.mirzec.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
2. Tryb udzielenie zamówienia
Przetarg nieograniczony
3. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Na stronie internetowej www.fortes.pl/gmina/mirzec/bip/, www.mirzec.pl lub w pokoju nr 305 Urzędu Gminy Mirzec bądź wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CVP) 60112200-8 usługi autobusowego transportu publicznego
Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum Publicznego w Mircu.
Zadanie II
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.

5. Kryterium oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia ( z podziałem na cenę zadania I i cenę zadania II ) przedstawiona na formularzu ofertowym - 100%

6. Termin wykonania - 01.09.2006r. - 22.06.2007r.

7. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
8. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
omawianej ustawy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia"
9. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 305 w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Urzędzie Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9 w terminie do dnia.26.07.2006 do godz. 10.20.
10. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
11.Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9 w dniu 26.07.2006 o godz.10.30 .

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
1.Druk " Oferta"
2.Tabele rozliczeniowe
3.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych
4.Projekt umowy


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
+ zał. nr 1,2,3.
Kliknij, aby pobrać.

Projekt umowy dowozu - zał. nr 4.
Kliknij, aby pobrać.

Znak: 4317/p-1/2/2006                    Mirzec, dnia 05 lipca 2006r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót remontowo- budowlanych p.n. " Remont sanitariatów oraz malowanie korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym"

1. Zamawiający
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym reprezentowana przez Dyrektora
adres: Tychów Nowy 27-220 Mirzec tel. /0 - 41/ 2713 135
kontakt poprzez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu
tel. 041/27 13 024 fax. 041/ 27 13 033
Adres strony internetowej: www.mirzec.pl lub www.fortes.pl/gmina/mirzec/bip/
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do 15 30
2. Tryb udzielenie zamówienia
Przetarg nieograniczony
3. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Na stronie internetowej www.mirzec.pl lub www.fortes.pl/gmina/mirzec/bip/ lub w pokoju
nr 305 Urzędu Gminy Mirzec bądź wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji 10 zł. + ewentualne koszty wysyłki.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje:
- wykonanie robót remontowo-budowlanych w istniejących sanitariatach
- adaptację pomieszczenia na WC dla nauczycieli
- malowanie korytarzy i klatki schodowej dwupiętrowej
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
Szczegółowy zakres robót - zgodnie z przedmiarem załączonym do SIWZ.
Wspólny słownik zamówień (CVP) : 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
w tym : 45332400-7 , 45442100-8, 45442180-2, 45422100-2, 45421000-4
5. Cena oferty
Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty wynikające z technologii robót
związanych z realizacją zadania, zgodnie z normami i innymi obowiązującymi przepisami
przy realizacji przedmiotu umowy a nie wymienione w specyfikacji tj. np. koszt wszelkich
robót przygotowawczych, odwozu gruzu, itp..
6. Termin wykonania - 40 dni od dnia podpisania umowy
7. Zamawiający nie przewiduje:
- składania ofert wariantowych
- składania ofert częściowych
- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- aukcji elektronicznej wyboru najkorzystniejszej oferty
8. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 omawianej ustawy oraz
1. wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat
/w latach 2001-2005 / a jeżeli okres działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej
jednej roboty budowlanej (na obiekcie użyteczności publicznej) odpowiadającej swoim
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
2. udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi na wykonane przez
siebie roboty,
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw proponowanych podwykonawców.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia"
9. Kryterium oceny ofert:
Cena oferty brutto 100%
10.Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w pokoju nr 305 w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Urzędzie Gminy
Mirzec, Mirzec Stary 9 w terminie do dnia.25.07.2006 do godz. 1020.
11. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
12.Otwarcie ofert
1.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 202 /sala posiedzeń / w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec,
Mirzec Stary 9 w dniu 25.07.2006 o godz.1030 .

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załączniki:
1.Druk " Oferta"
2.Przedmiar robót
3.Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego
4.Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych
5.Projekt umowy
6.Wykaz zrealizowanych zamówień

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + zał. nr 2-6.
Kliknij, aby pobrać.

zał. nr 1
Kliknij, aby pobrać.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 174
z dnia 11.07.2006r.

POZYCJA 36187
SPROSTOWANIE
ogłoszenia zamieszczonego przez gminę Mirzec,

27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9, woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, w biuletynie 166/2006 pod pozycją 34658.
W ogłoszeniu jest:
III.2.Opis warunków udziału w postępowaniu:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Powinno być:
III.2.Opis warunków udziału w postępowaniu:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 "Ustawy prawo zamówień publicznych":
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 "Ustawy prawo zamówień publicznych"
5. spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi:
a) wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat (w latach 2001-2005) a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia ,
b) udzielają 60 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznego okresu rękojmi na wykonane przez siebie roboty,
c) zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw (firm) proponowanych podwykonawców,
d) roboty polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych oraz wykonanie rowu krytego nie mogą zostać powierzone podwykonawcom;
6. zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty,
7. wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków,
8. niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 166 z dnia 30.06.2006
POZYCJA 34658

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Mirzec: budowa drogi gminnej Mirzec Majorat o długości 1338,38 m.b.
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Mirzec, do kontaktów: Rafał Strzelec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2713016, 2713033 w. 314, fax 041 2713033.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.mirzec.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa drogi gminnej Mirzec Majorat o długości 1338,38 m.b..
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Mirzec Majorat.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Mirzec Majorat o długości 1338,38m.b.
Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje:
- roboty pomiarowo-przygotowawcze - 1338,38 m.b.,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej - 6945,50 m kw.,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 x 4 cm - 5706,59 m kw./5650,00 m kw.,
- wykonanie rowu krytego - 427 m,
- przebudowa przepustów rurowych - 4 szt.,
- ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm - 386,74 m
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro, a poniżej 5 278 000 euro. Zakres zamówienia zgodnie z pkt. II.1.5.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Pożądany; data zakończenia: 20.10.2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Kwota wadium - 11 200,00 PLN.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
3. Sporządzić wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w tym posiadających uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane na stanowiskach - kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień oraz dokument stwierdzający przynależność do Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.
4. Wykazanie z ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - z tego okresu, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu.
6. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę
stanowiąca 5% ceny ofertowej brutto najpóźniej w terminie zawarcia umowy.
7. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane przez siebie roboty na okres 60 miesięcy od daty odbioru tych prac.
8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14. Przedłożyć polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
15. Wykonawca winien do oferty załączyć kosztorys ofertowy ceny podanej w ofercie, sporządzony według załączonego do SIWZ (kosztorys ofertowy).
16. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium i załączyć do oferty dowód jego wniesienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mirzec.pl.
Opłata: 9 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: + koszty przesyłki, przelew lub w kasie zamawiającego.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: Nie dotyczy.
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2006 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.08.2006, godzina 10:10, Siedziba zamawiającego..

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.; Projekt ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23.06.2006.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kliknij, aby pobrać.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Mirzec, dnia 10 sierpnia 2006 r.

Zn. IGK.IV-5541/1/6/06


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zamawiający Gmina Mirzec reprezentowana przez Wójta Gminy informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Budowę drogi gminnej Mirzec Majorat o długości 1338,38 mb" dokonano wyboru oferty złożonej przez

"BUDROMOST-STARACHOWICE" Spółka z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

Złożona oferta spełniała wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.
Cena wybranej oferty wynosi 833743,64 PLN brutto.
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia nie dokonano odrzucenia ani wykluczenia żadnych wykonawców.

 

Wójt gminy Mirzec
27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostarczenie żwiru/żużla drogowego, świadczenie prac transportowych samochodami ciężarowymi o ładowności 10 ton, 20 ton oraz prac załadunkowych i robót ziemnych koparko - ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mirzec."


Miejsce realizacji: gmina Mirzec.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji - 31.10.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 314.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec, (041) 271 30 33 wew. 314 pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 8.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.
Termin składania ofert upływa 24.05.2006r. o godz. 10.10.
Otwarcie ofert nastąpi 24.05.2006r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2Ustawy -prawo zamówień publicznych oraz wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru ofert:- cena 100%.
Mirzec, dn. 05.05.2006r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Mirzec zawiadamia , że w dniu 24.05.2006 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie :

"Dostarczenie żwiru/żużla drogowego, świadczenie prac transportowych samochodami ciężarowymi o ładowności 10 ton, 20 ton oraz prac załadunkowych i robót ziemnych koparko - ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec."

została wybrana oferta : Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe, Kazimierz Niewczas, z siedzibą w Tychowie Nowym 124, 27-220 Mirzec.

Cena oferty wynosi:
A. Dostarczenie żwiru samochodem ciężarowym o ład. 10 ton 17,69 zł za 1 tonę dostarczonego materiału brutto,
B. praca samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 10 ton /praca pod koparką/ 55,90 zł/godz. brutto,
C. transport rur przepustowych z betoniarni w Makowcu - cena za 1 km 3,29 zł brutto,
D. transport materiału kamiennego z kopalni "Józefka" w Górnie zestawem samowyładowczym o ład. 20 ton 19,64 zł za 1 tonę dostarczonego materiału brutto,
E. praca koparko-ładowarką 91,50 zł/godz. brutto.


Mirzec, dn. 25.05.2006r.


Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
27 - 220 Mirzec woj. świętokrzyskie
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 tys. EURO na :

"Remont sanitariatów oraz malowanie korytarzy i klatki schodowej wraz z wymianą stolarki drzwiowej w budynku szkoły".


Termin wykonania usługi: do 21 sierpnia 2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pokój 305, tel. (041) 27 13 024, fax 041 27 13 033.
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG Mirzec, pokój 305, do 12.06.2006 r., do godz. 11.00.
Składana oferta musi być opatrzona wadium w wysokości 520,- zł.
Otwarcie ofert nastąpi 12.06.2006 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy w Mircu, pokój 202.
Kryterium oceny ofert jest cena.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu otwarcia ofert.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest pani Agata Mundzik w godzinach 8.00 - 15.00, tel. 041 27 13 024

 


Wójt gminy Mirzec
27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostarczenie żwiru/żużla drogowego, świadczenie prac transportowych samochodami ciężarowymi o ładowności 10 ton, 20 ton oraz prac załadunkowych i robót ziemnych koparko - ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie gminy Mirzec.


Miejsce realizacji: gmina Mirzec.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji 12.05.2006r. - 31.10.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 314.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec, (041) 271 30 33 wew. 314 pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 8.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.
Termin składania ofert upływa 28.04.2006r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 28.04.2006r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych oraz wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%.

Mirzec, dn. 12 IV 2005 r.

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu przetargu


Wójt Gminy w Mircu uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 28.04.2006r. dotyczący "Dostarczenia żwiru/żużla drogowego, świadczenia prac transportowych samochodami ciężarowymi o ładowności 10 ton, 20 ton oraz prac załadunkowych i robót ziemnych koparko - ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec", ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mircu w dniu 12.04.2006r. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r./ Dz. U. Nr 19 poz. 177 oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia został unieważniony z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty.

 

Wójt gminy Mirzec
27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług koparko-ładowarką, pługo-piaskarką oraz dostarczenie mieszanki solno-piaskowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec


Miejsce realizacji: gmina Mirzec.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji 15.04.2006r.
Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 314.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec, (041) 271 30 33 wew. 314 pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 8.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.
Termin składania ofert upływa 10.11.2005r. o godz. 10.10.
Otwarcie ofert nastąpi 10.11.2005r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 "Ustawy prawo zamówień publicznych" oraz wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%.
Mirzec, 24.10.2005r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Mirzec zawiadamia , że w dniu 10.11.2005 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie :

Świadczenie usług koparko-ładowarką oraz dostarczenie mieszanki solno-piaskowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec. Została wybrana oferta: Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas z siedzibą w Tychowie Nowym 124, 27-220 Mirzec.

Cena oferty wynosi:
a/Usługa koparko-ładowarką z pługiem - 91,50 zł/godz. brutto,
b/usługa pługopiaskarką - 34,16 zł/km brutto,
c/dostarczenie mieszanki solno-piaskowej - 62,22 zł/tonę brutto.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Gmina Mirzec reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Mircu Starym 9, 27 - 220 Mirzec tel/fax . /0-41/ 2713 033 woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na budowie ogrodzenia trwałego o konstrukcji murowej z montażem przęseł z kątownika wypełnionych siatką ocynkowaną o łącznej długości 105 m oraz montażem bramy z furtka o długości 6,3 m przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Jagodnem

Szczegółowy zakres robót obejmuje :

- Słupki ogrodzeniowe z cegły klinkierowej 38x38 cm o wys.1,5 m z nakrywami słupków z elementów betonowych czterospadowych 50x50 cm - 22 szt.
- Słupki ogrodzeniowe z profila zamkniętego 80x80 mm o dłg 2,40 m - szt.20
- Cokoły z cegły klinkierowej 0,25x0,25 m z nakrywami betonowymi dwuspadowymi o szerokości 35 cm - 96,64 m
- Osadzenie przęseł z kątownika 40x40 mm wzmocnione profilem zamkniętym 20x20x2 mm wypełnione siatką ocynkowaną - 106, 304 m2
- Brama z furtką wys. 1,5 m szer. bramy 5,0 m i furtki 1,3 m na gotowych słupkach - 1 kpl.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia min.
- posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia / uprawnienia do wykonywania robót budowlanych /
- doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnym charakterze ( ogrodzenia, parkany itp.)


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu pokój Nr 302 w cenie 6 zł + koszty wysyłki za zaliczeniem pocztowym.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ryszard Nowak tel. 0-41/ 2713 033, 2713 016 wew. 302.

Termin realizacji zamówienia - 31 października 2005 r.

Termin składania ofert do dnia - 19 września 2005 do godz.1000 w Urzędzie Gminy w Mircu pokój Nr 220. Publiczne otwarcie ofert w dniu 19 września 2005 r. o godz.10:30 w Urzędzie Gminy w Mircu - sala posiedzeń Nr 202.

Kryterium wyboru : cena - 100 %

 

 

GMINA MIRZEC
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na zadanie pn.
"Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół -zadania I: dowóz dzieci do Gimnazjum w Mircu zadanie II: dowóz dzieci do SP z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem "

Termin wykonania usługi od 01.09.2005 r. do 30.06.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu 27-220 Mirzec Stary 9, pokój 305 Tel/fax041/27 13 024.

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG Mirzec, pokój 220 do dnia 19.08.2005 r. do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Mircu, dnia 19.08.2005 r. o godz. 10.45.

Kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Agata Mundzik w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 - 15.30 , pokój 305 tel. 27 13 024
.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Gmina Mirzec reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Mircu Starym 9 , 27 - 220 Mirzec tel/fax .
/0-41/ 2713 033 woj. świętokrzyskie ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie zadań z zakresu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirzec polegających na:

Zadanie Nr I - Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0560 T Mirzec Podkowalów - Mirzec Poddąbrowa
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- ustawienie 18 słupów / Żerdź ŻN-10 (15 sztuk) i Żerdź E 10/4,3 ( 3 sztuki)
- wykonanie linii napowietrznej dłg. ca 790 mb
- montaż 18 opraw oświetleniowych

Zadanie Nr 2 - Dowieszenie linii oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- dowieszenie linii napowietrznej dłg. ca 573 mb
- ustawienie podpory żerdzi ŻN - 10 ( 1 szt.)
- zabudowanie skrzynki oświetlenia drogowego SOM-1
- montaż 11 opraw oświetleniowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej tj. na jedno z wybranych zadań lub na dwa zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia min.
- posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia / uprawnienia do
wykonywania robót elektroenergetycznych /
- doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnym charakterze do przedmiotu
zamówienia - realizacja min. dwóch inwestycji w latach 2002 - 2004

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu pokój Nr 302 w cenie 10 zł + koszty wysyłki za zaliczeniem pocztowym.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ryszard Nowak tel. 0-41/ 2713 033, 2713 016 wew. 302.

Termin realizacji zamówienia - 30 września 2005 r.

Termin składania ofert do dnia - 29 sierpnia 2005 do godz.10:00 w Urzędzie Gminy w Mircu pokój Nr 220.

Publiczne otwarcie ofert w dniu 29 sierpnia 2005 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Mircu - sala posiedzeń Nr 202.

Kryterium wyboru : cena - 100 %

 

 

Wójt Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskieogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Mircu, gm. Mirzec

Miejsce realizacji: Mirzec.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji 30.11.2005r.

Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia (cena 20zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 314.

Wadium w kwocie 3000,00 zł., słownie: trzy tysiące złotych należy wnieść do dnia 31.08.2005r.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec, (041) 271 30 33 wew. 314 pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.

Termin składania ofert upływa 31.08.2005r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 31.08.2005r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Mirzec zawiadamia , że w dniu 31.08.2005 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie :Remont budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Mirzec, gmina Mirzec, została wybrana oferta :

"RO.SA. - BUD" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Roman Jan Saczywko z siedzibą w Radomiu, ul. Ptasia 14.


Cena oferty wynosi: 199.076,21 zł brutto , słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i 21 grosze.

 

 

Wójt Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskieogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę drogi dojazdowej do pól we wsi Mirzec, gm. Mirzec


Miejsce realizacji: Mirzec.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji 15.09.2005r.

Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 314.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Rafał Strzelec, (041) 271 30 33 wew. 314 pok. 314 - Urząd Gminy w Mircu w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 220 - Urząd Gminy w Mircu.

Termin składania ofert upływa 02.08.2005r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2005r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 219.
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru ofert:
- cena 100%.

Powyższe ogłoszenie ukazało się 12.07.2005r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Mirzec zawiadamia , że w dniu 02.08.2005 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie :

Modernizacji drogi dojazdowej do pół we wsi Mirzec, gmina Mirzec została wybrana oferta :

Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas z siedzibą w Tychowie Nowym 124, 27-220 Mirzec
.

Cena oferty wynosi: 10000,00 zł brutto , słownie: dziesięć złotych.

Powyższe ogłoszenie ukazało się 03.08.2004r.

 

 

Gmina Mirzec ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
"Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Małyszynie"

Termin wykonania usługi do dnia 26.08.2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu, 27-220 Mirzec Stary 9, pokój 305. Tel./fax (041) 27 13 024.

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG w Mircu, pokój 305, do dnia 27.07.2005r., do godziny 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Mircu, dnia 27.07.2005r., o godzinie 11.15.

Składana oferta musi być opatrzona wadium w wysokości 1.120,00zł.

Kryterium oceny oferty jest cena.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Agata Mundzik w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30, pokój 305, tel. (041) 27 13 024.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małyszynie zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana stolarki
okiennej w SP Małyszyn" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy
P.P.H.U. "IWBUD" z siedzibą w Rudkach, ul. Górnicza 25, 26-006 Nowa
Słupia.

Cena oferty brutto : 70.259,87 zł
słownie : siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 87/100

 

Gmina Mirzec ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na sprzedaż i dowóz gorących posiłków do 5 szkół na terenie gminy Mirzec:


1.Gadka (szkoła),
2.Trębowiec (szkoła) - Osiny (szkoła),
3.Małyszyn (szkoła),
4.Tychów Nowy (szkoła).

Termin wykonania usługi: od 12.09.2005r.
do 23.06.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w UG w Mircu, u Pani Agaty Mundzik, pokój 305,
tel. (041) 27 13 024
Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG Mirzec, pokój 220, do 02.08.2005r., do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 02.08.2005r., o godzinie 10.35.

Kryterium oceny ofert jest cena.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 


Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na
dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu.

Zadanie 1 - "Dostawa produktów spożywczych, przypraw
i nabiału",
Zadanie 2 - "Dostawa warzyw i owoców",
Zadanie 3 - "Dostawa mięsa i wędlin",
Zadanie 4 - "Dostawa pieczywa".

Termin wykonania usługi od 02.09.2005r. do 28.06.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu (siedziba w Urzędzie Gminy w Mircu) 27-220 Mirzec Stary 9, pokój 305,
tel. (041) 27 13 024, fax. (041) 27 13 033.

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w ZOEASiP w Mircu, pokój 305, do 17.08.2005r., do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOEASiP w dniu 17.08.2005r., o godzinie 10.05 na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4.

Kryterium oceny ofert jest cena.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych na którekolwiek z zadań.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
Pani Dorota Mundzik,
Pani Dorota Szot
w godzinach pracy ZOEASiP tj. 7.30-15.30, pokój 305,
tel. (041) 27 13 024.

GMINA MIRZEC ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pn.
"Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół:"

zadanie I: "Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu
zadanie II: Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem.

Termin wykonania usługi od dnia 01.09.2005 r. do dnia 30.06.2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu 27-220 Mirzec Stary 9, pokój 305 tel/fax (041) 27 13 024.

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG Mirzec, pokój 220 do dnia 25.07.2005 r. do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Mircu dnia 25.07.2005 r.
o godz 10.45 dla zadania 1
o godz 10.50 dla zadania 2

Kryterium oceny ofert jest cena.
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Termin związania umową wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Agata Mundzik w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 - 15.30 , pokój 305 tel. 27 13 024.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Wójt Gminy Mirzec zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.
" Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół"
Ceny najkorzystniejszych ofert złożonych na zadanie I i zadanie II do przetargu dnia 25.07.2005r. przewyższają kwotę jaką Gmina przeznaczyła na ich
sfinansowanie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GADCE ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na zadanie pn. "Wyposażenie nowo oddanego budynku Szkoły Podstawowej w Gadce "

zadanie I: dostawa i montaż mebli i sprzętu szkolnego
zadanie II: dostawa i montaż sprzętu sportowego

Termin wykonania usługi: do 01.08.2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu 27-220 Mirzec Stary 9, pokój 305 Tel/fax041/27 13 024

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG Mirzec, pokój 305 do dnia 23.06.2005 r. do godz. 11.00
Składana oferta na zadane I musi być opatrzone wadium w wysokości 560,- zł
Oferta na zadanie II zwolniona jest z wadium

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Mircu, dnia 23.06.2005 r. o godz. 11.15

Kryterium oceny ofert jest cena .

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Agata Mundzik w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 - 15.30 , pokój 305 tel. 27 13 024

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Wójt Gminy Mirzec
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu rowów odwadniających w miejscowości Gadka oraz Osiny, gmina Mirzec.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia 31.08.2005r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Mircu - pokój nr 314, Mirzec Podborki 9, 27-220 Mirzec w godzinach od 8.00 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Rafał Strzelec, tel. 041 2713033, w godz. 8.00-15.30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, do dnia 30 czerwca 2005 r. pokój 220 do godziny 10.00.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2005 r. o godz. 10.10 w Urzędzie Gminy w Mircu - pokój nr 219.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena Koszt) - 100%

W przetargu mogą wziąć Oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Mirzec zawiadamia , że w dniu 01.07.2005 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie :

remontu rowów odwadniających w miejscowości Gadka oraz Osiny, gmina Mirzec

została wybrana oferta : Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas, Tychów Nowy 124, 27-220 Mirzec

Cena oferty wynosi: 12 061,40 zł brutto , słownie: dwanaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i 40/100

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAŁYSZYNIE
Ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie pn.

"Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej
w Małyszynie"

Termin wykonania usługi: do 12.08.2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu 27-220 Mirzec Stary 9, pokój 305, tel/fax 041/27 13 024.

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w UG Mirzec, pokój 305, do dnia 02.06.2005 r. do godz. 11.00. Składana oferta musi być opatrzona wadium w wysokości 560,- zł.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Mircu, dnia 02.06.2005 r. o godz. 11.15.

Kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Agata Mundzik w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 - 15.30, pokój 305 tel. 27 13 024
.


Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Trębowcu
Posiłki 2010/2011i
Produkty do gimnazjalnej stołówk

Posiłki na rok 2009/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty

Pokrycie dachowe w Trębowcu
Ogłoszenie o wyborze oferty
Produkty dla szkolnej stołówki
Ocieplenie stropu szkoły w Osinach
Sprzedaż i dowóz posiłków
Dowóz dzieci do szkół
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przetarg na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej (do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia)
Przetarg na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Mircu
Ogłoszenie o wyborze oferty
Bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec Ogłoszenie o wyborze oferty
Przetarg na sprzedaż i dowóz do szkół gorących posiłków (do pobrania umowa i specyfikacja)
Przetarg na wykonaniu robót remontowo- budowlanych(do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia)
Przetarg na Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do szkół(do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia)
Przetarg na utrzymanie dróg gminnych
(do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg na utrzymanie dróg gminnych
(do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Nieruchomości w Gadce i Tychowie Starym
Dokumentacja na boisko
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dowóz uczniów do szkoły
Remont szkoły w Tychowie Nowym

Sprostowanie ogłoszenia o budowie drogi gminnej

Budowa drogi gminnej (do pobrania ze strony specyfikacja istotnych warunków zamówienia)
Ogłoszenie o wyborze oferty

Prace transportowe
Ogłoszenie o wyborze oferty
Remont sanitariatów i malowanie w T. Nowym
Dostarczanie żwiru i żużla
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zimowe utrzymanie dróg
Ogłoszenie o wyborze oferty

Budowa ogrodzenia
Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół
Wykonanie oświetlenia ulicznego
Remont budynku ośrodka zdrowia
Ogłoszenie o wyborze oferty
Budowa drogi dojazdowej
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wymiana stolarki okiennej
Ogłoszenie o wyborze oferty
Sprzedaż i dowóz gorących posiłów do szkół
Dostawa produktów na stołówkę
Dowóz dzieci z terenu gminy do szkó
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
Przetarg na wyposażenie budynku SP w Gadce
Przetarg na wykonanie rowów odwadniających
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przetarg na remont sanitariatów